DANH SÁCH KÊNH TRUYỀN HÌNH CỦA DỊCH VỤ MOBILE TV


  1. Gói TV Basic

TT

Danh sách kênh truyền hình theo quy định hiện hành

Danh sách kênh truyền hình điều chỉnh từ ngày 20/6/2011

Ghi chú

1

VTV1

VTV1


2

VTV3

VTV3


3

Channel News Asia

VTV2

Thay đổi

4

DW

VTV6

Thay đổi

5

H1

H1 (Hà Nội)


6

THP

THP (Hải Phòng)


7

QTV (Quảng Ninh)

QTV (Quảng Ninh)


8

HanamTV

VITV

Thay đổi

9

DN1

StyleTV

Thay đổi

10

CCTV

TTXVN (truyền hình thông tấn)

Thay đổi

11

HVTV (HueTV)

HVTV (THTƯ tại Huế)


12

DRT1 (Đà Nẵng)

DVTV (THTƯ tại Đà Nẵng)

Thay đổi

13

BTV (Bình Thuận)

BTV1 (Bình Dương)

Thay đổi

14

Australia Network

PVTV (THTƯ tại Phú Yên)

Thay đổi

15

HTV7

HTV7


16

HTV9

HTV9


17

NTV (Ninh Thuận)

BRT (Bà Rịa Vũng Tàu)

Thay đổi

18

KTV (Kiên Giang)

THTPCT (Cần Thơ)

Thay đổi

19

THVL2

THVL2 (Vĩnh Long)


20

NHK

Arirang

Thay đổi


  1. Gói TV1, TV7

TT

Danh sách kênh truyền hình trước ngày 20/6/2011

Danh sách kênh truyền hình

điều chỉnh từ ngày 20/6/2011

Ghi chú

1

VTV1

VTV1


2

VTV3

VTV3


3

Animax

VTV2

Thay đổi

4

VTV6

VTV6


5

H1

H1 (Hà Nội)


6

VITV

VITV


7

HanamTV

StyleTV

Thay đổi

8

NHK

VOVTV

Thay đổi

9

Channel-V

TTXVN (Truyền hình thông tấn)

Thay đổi

10

THP

THP (Hải Phòng)


11

DienBienTV

QTV (Quảng Ninh)

Thay đổi

12

NamDinhTV

NamDinhTV


13

ThainguyenTV

ThainguyenTV


14

HatinhTV

HatinhTV


15

HVTV (HueTV)

HVTV (THTƯ tại Huế)


16

DN1

DVTV (THTƯ tại Đà Nẵng)

Thay đổi

17

Australia Network

PVTV (THTƯ tại Phú Yên)

Thay đổi

18

BRT (Bà Rịa Vũng Tàu)

BRT (Bà Rịa Vũng Tàu)


19

CCTV

DN1 (Đồng Nai)

Thay đổi

20

BTV1(Bình Dương)

BTV1 (Bình Dương)


21

HTV2

HTV2


22

HTV7

HTV7


23

HTV9

HTV9


24

THDT

NTV (Ninh Thuận)

Thay đổi

25

THTPCT (Cần Thơ)

THTPCT (Cần Thơ)


26

BTV (Bình Thuận)

LongAnTV

Thay đổi

27

THVL2

THVL2 (Vĩnh Long)


28

KTV (Kiên Giang)

KTV (KienGiang)


29

DW

Arirang

Thay đổi

30

Channel News Asia

Channel News Asia  1. Gói TV30

TT

Danh sách kênh truyền hình theo quy định hiện hành

Danh sách kênh truyền hình điều chỉnh từ ngày 20/6/2011

Ghi chú

1

VTV1

VTV1


2

VTV3

VTV3


3

Animax

VTV2

Thay đổi

4

VTV6

VTV6


5

H1

H1 (Hà Nội)


6

VITV

VITV


7

HanamTV

StyleTV

Thay đổi

8

NHK

VOVTV

Thay đổi

9

Channel-V

TTXVN (truyền hình Thông tấn)

Thay đổi

10

THP

THP (Hải Phòng)


11

DienBienTV

QTV (Quảng Ninh)

Thay đổi

12

NamDinhTV

NamDinhTV


13

ThainguyenTV

ThainguyenTV


14

HatinhTV

HatinhTV


15

HVTV (HueTV)

HVTV (THTƯ tại Huế)


16

DN1

DVTV (THTƯ tại Đà Nẵng)

Thay đổi

17

Australia Network

PVTV (THTƯ tại Phú Yên)

Thay đổi

18

BRT (Bà Rịa Vũng Tàu)

BRT (Bà Rịa Vũng Tàu)


19

CCTV

DN1 (Đồng Nai)

Thay đổi

20

BTV1(Bình Dương)

BTV1 (Bình Dương)


21

HTV2

HTV2


22

HTV7

HTV7


23

HTV9

HTV9


24

THDT

NTV (Ninh Thuận)

Thay đổi

25

THTPCT (Cần Thơ)

THTPCT (Cần Thơ)


26

BTV (Bình Thuận)

LongAnTV

Thay đổi

27

THVL2

THVL2 (Vĩnh Long)


28

KTV (Kiên Giang)

KTV (KienGiang)


29

DW

Arirang

Thay đổi

30

Channel News Asia

Channel News Asia


31

CNN

FashionTV

Thay đổi

32

Cartoon Network

Cartoon Network