Giới thiệu công ty Tin tức & Sự kiện Tư liệu báo chí
Định vị cửa hàng Hệ thống phân phối Điểm giao dịch được ủy quyền
 
 
Fast connect

4. Hướng dẫn sử dụng

4.1.  Đăng kư sử dụng  

·  Đăng kư sử dụng dịch vụ

Để đăng kư sử dụng dịch vụ Fast Connect, soạn DATA ON gửi 999

Lưu ư: Sau khi đăng kư thành công, để sử dụng được dịch vụ Fast Connect có thể bạn phải khởi động lại máy điện thoại di động để sử dụng dịch vụ.

·  Đăng kư gói Fast Connect

Dịch vụ cung cấp các gói cước sau: FC10, FC40, FC80, FC120, FC180, FC220, FCU. Để Đăng kư gói cước, bạn có thể thực hiện như sau:

-  Bước 1: Soạn DK TênGóiCước gửi 999

Ví dụ: để đăng kư gói FC40, bạn soạn tin DK FC40 gửi 999

-  Bước 2: Soạn Y gửi 999 để xác nhận việc đăng kư gói cước nếu bạn đang sử dụng gói Fast Connect và c̣n dung lượng miễn phí. Yêu cầu đăng kư gói sẽ hủy bỏ nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.

Lưu ư:

+    Tại một thời điểm bạn chỉ có thể đăng kư 01 gói cước Fast Connect.

+    Sau khi đăng kư gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đă đăng kư.

4.2. Hủy gói cước

Bạn có thể Hủy gói Fast Connect như sau:

-  Bước 1: Soạn HUY TênGóiCước gửi 999

   Ví dụ: để Hủy gói FC40, bạn soạn tin HUY FC40 gửi 999

-  Bước 2: Soạn gửi 999 để xác nhận yêu cầu hủy gói cước nếu bạn đang sử dụng gói Fast Connect và c̣n dung lượng miễn phí. Yêu cầu hủy gói sẽ hủy bỏ nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.

      Gói cước sẽ bị hủy trong các trường hợp sau:

+    Bạn thực hiện lệnh hủy gói cước.

+    Bạn không thực hiện gia hạn khi gói cước hết hạn.

+    Thuê bao bị khóa 2 chiều hoặc chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau và ngược lại.

4.3. Gia hạn gói

·  Nguyên tắc chung

-  Tất cả các gói Fast Connect đều được tự động gia hạn.

-  Bạn có thể chủ động thực hiện:

+   Tự động gia hạn gói cước

+   Không gia hạn gói cước

+   Gia hạn gói cước trước thời điểm gói cước hết hạn sử dụng nhưng đă hết dung lượng miễn phí.

Lưu ư: Sau khi gia hạn gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đă gia hạn.

·  Cách thức gia hạn gói cước

a) Gia hạn gói cước tự động trên hệ thống

-  Nếu bạn không yêu cầu hủy hoặc không gia hạn, gói cước sẽ được gia hạn cho chu kỳ 30 ngày tiếp theo.

-  Gói cước không được gia hạn trong các trường hợp sau:

+   Bạn gửi tin nhắn hủy hoặc yêu cầu không gia hạn gói cước trước thời điểm hệ thống gia hạn gói cước

+   Thuê bao bị khóa 1 chiều, 2 chiều

+   Tài khoản của bạn không đủ để trừ tiền thuê bao của gói cước (đối với thuê bao trả trước).

b) Gia hạn gói cước theo yêu cầu của khách hàng

-  Để gia hạn gói cước, soạn GH TênGóiCước gửi 999

Ví dụ: để gia hạn gói FC40, soạn GH FC40 gửi 999

Câu lệnh khác được chấp nhận:

GH gửi 999

-  Bạn có thể gia hạn gói cước nếu gói cước vẫn c̣n thời gian sử dụng nhưng đă hết dung lượng miễn phí hoặc đă hết dung lượng miễn phí được sử dụng với tốc độ tối đa (đối với gói FCU). Bạn không thể gia hạn gói cước nếu gói cước bạn đang sử dụng c̣n dung lượng miễn phí và thời gian sử dụng (trừ gói FCU).

-  Gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi bạn yêu cầu gia hạn thành công tuy nhiên ngày sử dụng của gói cước cũ sẽ không được cộng dồn.

 

c) Không gia hạn gói cước

-  Để gửi yêu cầu không gia hạn gói cước, bạn soạn KGH TênGóiCước  gửi 999

Lưu ư:

-  Khi yêu cầu không gia hạn gói cước thành công, bạn vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn của gói cước. Sau khi gói cước hết hạn sử dụng, hệ thống sẽ không tự động gia hạn.

4.4. Tặng gói cước

-  Để tặng gói cước, soạn TANG TênGóiCước ThuêBaoNhận gửi 999

-  Điều kiện tặng:

+  Thuê bao tặng: thuê bao Fast Connect hoạt động 2 chiều, có đủ tiền trong tài khoản

+  Thuê bao nhận:
Thuê bao Fast Connect hoạt động 2 chiều
có thể nhận gói cước Fast Connect trong  các trường hợp sau:

o    Thuê bao được tặng chưa có gói cước Fast Connect có thể nhận gói cước Fast Connect trừ cước FCU.

o    Thuê bao được tặng đang sử dụng gói cước c̣n hiệu lực và hết dung lượng miễn phí (trừ gói FCU).

Thuê bao không được nhận gói cước Fast Connect trong các trường hợp sau:

o    Thuê bao nhận là thuê bao Fast Connect khóa 1 chiều hoặc 2 chiều.

o    Thuê bao nhận là thuê bao di động thông thường.

o    Thuê bao nhận đang sử dụng một trong các gói Fast Connect (trừ gói FCU) còn hiệu lực và còn dung lượng miễn phí hoặc đang sử dụng gói FCU.

4. 5. Kiểm tra trạng thái gói cước

-  Để kiểm tra trạng thái gói cước Fast Connect, soạn KT DATA gửi 999

 

-  Để kiểm tra trạng thái gói cước đã tặng, soạn

KT ThuêBaoNhận gửi 999.

4.6. Yêu cầu hỗ trợ

-  Để nhận được thông tin hỗ trợ về dịch vụ Fast Connect, soạn TG FC gửi 999

Lưu ý: Đối với từng giao dịch đăng ký/hủy dịch vụ, gói dịch vụ, gia hạn/hủy gia hạn gói dịch vụ, tặng gói dịch vụ,... hệ thống sẽ gửi SMS thông báo về trạng thái giao dịch thành công hay không thành công của thuê bao.